برچسب: امید

روشنایی 0

روشنک

در بخش دونه دونه شعر از شعرها برای به تصویر کشیدن و آموختن استفاده می‌کنم. شروع امروز با بیتی از جامی