برچسب: اتمسفر

عشق با لطافت و صلح همراه است. آشتی با خود 0

محبوب

چیزهای زیادی ممکن است ما را به سمت بی‌ارزشی جهت دهد. اما از جایی به بعد احتیاج به ترمیم و ساختن خود است. متنی کوتاه و خواندنی درباره دوست داشتن و پذیرش خودم که به مرور به آن نزدیک شدم و در هوای آفتابی جانی تازه به وجودتان می‌بخشد.