دسته: من و قصه

0

کفش کوچولو را کشف کن

درسی که کفشدوزک به من داد… در عین سادگی‌اش. در حیاط و باغچه هروقت دیدیم چند لحظه صبر کنیم و نگاهش کنیم. شاید حرفی برای گفتن دارد.

نقاشی کودک درون 0

چرخ و فلک

دوست دارین یه داستان برای کودک درون‌تون بخونید؟ داستان کوتاه چرخ و فلک، شما رو به خوانش این داستان که خودِ یه کودک درون نوشته دعوت می کنه.

من و دریا و روزگاری قبل 0

دریا

من و دریا و روزگاری قبل