بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت 1400

روشنایی 0

روشنک

در بخش دونه دونه شعر از شعرها برای به تصویر کشیدن و آموختن استفاده می‌کنم. شروع امروز با بیتی از جامی

نور 0

آفتاب

نوشته‌ای کوتاه درباره آهنگ محلی و زیبای خراسانی و هر آن چیزی که از روشنایی و حقیقت هستن برای رسیدن به آگاهی و روشنایی درون