بایگانی‌ ماهانه: اسفند 1399

0

کفش کوچولو را کشف کن

درسی که کفشدوزک به من داد… در عین سادگی‌اش. در حیاط و باغچه هروقت دیدیم چند لحظه صبر کنیم و نگاهش کنیم. شاید حرفی برای گفتن دارد.

عشق با لطافت و صلح همراه است. آشتی با خود 0

محبوب

چیزهای زیادی ممکن است ما را به سمت بی‌ارزشی جهت دهد. اما از جایی به بعد احتیاج به ترمیم و ساختن خود است. متنی کوتاه و خواندنی درباره دوست داشتن و پذیرش خودم که به مرور به آن نزدیک شدم و در هوای آفتابی جانی تازه به وجودتان می‌بخشد.

0

مشاهده کردن

طبیعت حرف‌های زیادی برای آموختن دارد. کاکتوس چه می‌خواهد بگوید؟ نگاه می‌کنم و می‌نویسم. این نوشته کوتاه را می‌توانید در کنار بالکن یا جای دنج بخوانید